28:14כ״ח:י״ד
1 א

את חית השדה נתתי לו. שרכב על ארי וקשר תנין בראשו: