27:2כ״ז:ב׳
1 א

מוסרות. הם רצועות העול שקורין קוריגל"ש: