27:19כ״ז:י״ט
1 א

המכונות. ת"י בסיסיא כמו את הכיור ואת כנו (שמות ל״ה:ט״ז):