26:10כ״ו:י׳
1 א

וישמעו שרי יהודה. שתפשו נביאי השקר והכהנים את ירמיהו:

2 ב

בפתח שער ה' החדש. אחרים הגיהו כשגלה יהויכין וקצת כל בית אלהינו עמו שברו חילו של נבוכדנצר שער המזרחי וחזר צדקיהו ותקנו וחדשו לכך נקרא חדש: