26:1כ״ו:א׳
1 א

בראשית ממלכות. פרשה זו תחתונה קדמה לעליונ' ארבע שנים: