25:37כ״ה:ל״ז
1 א

ונדמו. ל' חורבה לשון הדימנו, ונדמה שם (לעיל ח):