25:32כ״ה:ל״ב
1 א

מגוי אל גוי. שאני מסכסכן זה בזה:

2 ב

מירכתי. כתרגומו מסיפי: