25:3כ״ה:ג׳
1 א

שלש ועשרים. יאשיהו מלך שלשים ואחת צא מהם שתים עשרה שנה נשארו תשע עשרה וארבע של בנו הרי שלש ועשרים:

2 ב

אשכים ודבר. ל' הווה הייתי משכים ומדבר תמיד: