25:23כ״ה:כ״ג
1 א

קצוצי פאה. המוקצים בקצה אותה הרוח: