25:16כ״ה:ט״ז
1 א

והתגעשו. וישתגעון:

2 ב

והתהללו. ל' הוללות ישתטו: