25:14כ״ה:י״ד
1 א

כי עבדו בם. כמו כי יעבדו בם בבני בבל:

2 ב

גם המה גוים רבים. מדי ופרס: