25:13כ״ה:י״ג
1 א

את כל הכתוב. על בבל:

2 ב

בספר הזה. בסופו: