25:10כ״ה:י׳
1 א

קול רחים. סימן הוא לסעודת ברית מילה על שם שטוחנין ושוחקין לה סממנין לרפואה:

2 ב

אור נר. סימן משתה כך שנינו בסנהדרין: