25:1כ״ה:א׳
1 א

בשנה הרביעית. שנה שנתחתס גזר דינם שיגלו ושישתו כוס החמה כמו שאמור בענין קח את כוס וגו' וקודם גזר דין אמר לנביא להוכיחם אולי ישובו ולא יתחתם גזר דינם: