24:9כ״ד:ט׳
1 א

לזעוה לרעה לכל ממלכות הארץ. שישמעו הרעה הבאה עליהם ויזועו:

2 ב

ולשנינה. שישננו וידברו הכל בפורענותם: