23:4כ״ג:ד׳
1 א

ולא יפקדו. ולא יחסרו לשון ולא נפקד ממנו איש (במדבר לא):