23:39כ״ג:ל״ט
1 א

ונשיתי. ל' גיד הנשה (בראשית ל״ב:ל״ג) ול' ונשתה גבורתם (לקמן נא) קופץ ומטלטל ממקום למקום: