23:32כ״ג:ל״ב
1 א

ובפחזותם. ל' תמהון אישטורדיזו"ן בלעז: