23:19כ״ג:י״ט
1 א

מתחולל. משתכן מחזר לשכון ועל ראש רשעים ישכון: