22:22כ״ב:כ״ב
1 א

כל רועיך. כל מלכיך:

2 ב

תרעה רוח. רוח קדים תרוצצם: