22:10כ״ב:י׳
1 א

אל תבכו למת. ליהויקים שימות לפני השער כשיסחבוהו להגלותו:

2 ב

בכו להולך. ליהויכין ולצדקיהו אמור מעתה חביבה מיתתו של יהויקים שנאמר בו ונבלתו תהיה מושלכת לחורב ביום ולקרח בלילה (לקמן לו) מחייו של יהויכין שנאמר בו וארוחתו ארוחת תמיד וגו' (לקמן נב):