21:12כ״א:י״ב
1 א

מיד עושק. טעמו למטה שאינו שם דבר אלא שם הגזלן העושק את אחרים:

2 ב

ואין מכבה. שלא ימלט לכם שריד: