20:2כ׳:ב׳
1 א

המהפכת. שם מקום האסורים וי"ת לכיפתא ארוולו"ר בלעז: