2:8ב׳:ח׳
1 א

תופשי התורה. סנהדרין:

2 ב

והרועים. המלכים:

3 ג

נבאו בבעל. בשם הבעל: