2:30ב׳:ל׳
1 א

לשוא הכיתי. על חנם כי לא הועיל שיקחו מוסר:

2 ב

אכלה חרבכם. את נביאכם, הרגתם את זכריה וישעיה: