2:29ב׳:כ״ט
1 א

למה תריבו. איך תבואו להתווכח בריב ולומר לא חטאנו:

2 ב

כולכם פשעתם בי. אף הצדיקים במשמע היינו דאמרי אינשי בהדי הוצא לקיא כרבא: