2:18ב׳:י״ח
1 א

מה לך לדרך מצרים. למה תעזבי אותי ותבטחי על מצרים:

2 ב

לשתות מי שיחור. שטבעו זכוריכם בנילוס שיחור הוא נילוס כמה שנאמר מן השיחור אשר על פני מצרים בספר (יהושע י״ג:ג׳):

3 ג

ומה לך. למרוד בי למען תגלי לדרך אשור למעבר נהר פרת: