18:18י״ח:י״ח
1 א

ויאמרו לכו וגו'. ירמיה היה קובל על אנשי ענתות ואומר שאומרים כן:

2 ב

תורה מכהן. שעל הכהנים להורות תורה שנאמר יורו משפטיך ליעקב (דברים לג):

3 ג

ודבר מנביא. דברי נבוא':

4 ד

ונכהו בלשון. ונסהדיניה סהדותא דשקר: