17:2י״ז:ב׳
1 א

כזכור בניהם מזבחותם. כזכירת בניהם כן היתה להם זכירת מזבחותם כאדם שיש לו געגועין על בנו:

2 ב

ואשריהם. אשר על עץ רענן על עץ כמו אצל וכת"י תחות כל אילן עבוף: