17:17י״ז:י״ז
1 א

אל תהיה לי למחתה. אל יהי שליחותיך למחתה: