17:15י״ז:ט״ו
1 א

איה דבר ה'. הפורעניות שאתה מתנבא: