16:7ט״ז:ז׳
1 א

ולא יפרסו. ל' שבירה כמו (דניאל ה׳:כ״ה) מנא מנא תקל ופרסין שמברין את האבלים ברחבה ופורסין להם ברכת המוציא כי הוא יברך הזבח (שמואל א ט׳:י״ג) תירגם יונתן ארי הוא פריס על מזונא:

2 ב

ולא ישקו אותם וגו'. הרי טעם למה שאמרתי אל תלך לספוד: