16:6ט״ז:ו׳
1 א

ומתו גדולים וקטנים. ואחר שהכל מתים מה לך לספוד:

2 ב

ולא יתגודד ולא יקרח להם. דרך האבלים להתגודד ולשרוט בשרם ולקרוח קרחה בראשם ומכל מקום לישראל אסור ולא הזכירו כאן אלא לדוגמת אבל:

And they shall not cut themselves: It is the way of mourners to cut themselves and to make gashes on their flesh and to make bald spots on their heads, but it is nevertheless prohibited to Israel. And it was only mentioned here as an illustration of mourning.