16:13ט״ז:י״ג
1 א

תרגם יונתן ותפלחון תמן לעממיא פלחי טעוותא (יד) לכן. לשון שבועה אף על פי שבגדתם בי שבועה היא בידי שאגאול אתכם:

2 ב

ולא יאמר עוד וגו'. רבותינו דרשו (ברכות יב) לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא גאולה אחרונה עיקר ויציאת מצרים טפל לה: