15:13ט״ו:י״ג
1 א

חילך. ל' ממון:

2 ב

ואוצרותיך לישראל הוא אומר:

3 ג

ובכל חטאתיך. ולמען כל חטאתיך תהי זאת לך:

4 ד

ובכל גבוליך. אשר העמדת אלילים בכולן: