14:3י״ד:ג׳
1 א

על גבים. בורות שהמים מתכנסים בהם:

2 ב

שבו כליהם ריקם. שלא ירד מטר:

3 ג

וחפו. ל' כסוי: