13:25י״ג:כ״ה
1 א

מנת מדיך. חלק מדותיך מדה כנגד מדה: