12:10י״ב:י׳
1 א

רועים רבים. ראשי גייסות של חיל נבוכדנצר כמו שנאמר למעלה אליה יבאו רועים ועדריהם (לעיל ו):

2 ב

בססו. ל' מרמס וכן והיו כגבורים בוסים בטיט חצות (זכריה י׳:ה׳):

3 ג

חלקת. קנפני"א בלעז: