10:25י׳:כ״ה
1 א

אכלו. דוורירו"נט בלעז וכן ואכלוהו: