1:9א׳:ט׳
1 א

וישלח ה' את ידו. כל שליחות שהוא אצל יד לשון הושטה ל"א כתרגום ושלח ה' ית פתגמי נביאותיה: