1:7א׳:ז׳
1 א

על כל אשר אשלחך. אל העכו"ם:

2 ב

ואת כל אשר אצוך. לישראל תדבר: