1:5א׳:ה׳
1 א

בטרם אצרך בבטן וגו'. מימי אדם הראשון הראהו הקב"ה לאדם דור ודור ונביאיו:

2 ב

אצרך. לשון צורה:

3 ג

ידעתיך. קנייושט"וי בלעז כמו לא נודעתי להם (שמות ו׳:ג׳):

4 ד

הקדשתיך. זמנתיך לכך:

5 ה

נביא לגוים. לישראל שהיו נוהגים עצמם כעכו"ם כך נדרש בספרי נביא מקרבך וגו' (דברים י״ח:ט״ו) יקים לך ולא למכחישי תורה הא מה אני מקיים נביא לגוים נתתיך בבני ישראל שהיו נוהגים כעכו"ם ד"א בטרם תצא מרחם הקדשתיך עליך אמרתי למשה נביא אקים להם כמוך (דברים י״ח:י״ח) זה הוכיחם וזה הוכיחם זה נתנבא ארבעים שנה וזה נתנבא ארבעים שנה: