1:16א׳:ט״ז
1 א

ודברתי משפטי אותם. אתווכח עמם עם יהודה וירושלים: