Rashi on II Chronicles
1:1א׳:א׳
1 א

ויתחזק שלמה וגו'. מפני שה' אלהיו עמו: