Rashi on Horayot 7b:5רש"י על הוריות ז׳ ב:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save 'Rashi on Horayot 7b:5'
Toggle Reader Menu Display Settings
7b:5ז׳ ב:ה׳

והן בדם - כגון בדם המובלע באיברים או בין כזית לפחות מכזית והוי דבר שאין הצדוקין מודין:

בתר קרבן אזלינן - דכיון דשוין בקרבן הורה עם הצבור הוא ומתכפר עם הצבור תיקו: