Rashi on Horayot 5b:2רש"י על הוריות ה׳ ב:ב׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 5b:2"
Toggle Reader Menu Display Settings
5b:2ה׳ ב:ב׳

הוה אמינא אפי' מיעוט - חטאו מביאין פר:

הוה אמינא בית דין בהדי רובא - ולא יהו מביאין פר עד שיעשו בית דין עם הצבור דליבעי לבית דין הוראה ועשיה כתב רחמנא והיה אם מעיני העדה נעשתה לשגגה שתעשה שגגה על ידי אחרים דהוראה בלבד תלויה בבית דין: