Rashi on Horayot 4b:14רש"י על הוריות ד׳ ב:י״ד
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 4b:14"
Toggle Reader Menu Display Settings
4b:14ד׳ ב:י״ד

גמ' והתם מנ"ל - דכולהו דהויין ראויין להוראה:

אמר רב חסדא - גמר ממשה דמשה אוקי סנהדרין דהוו כולן ראויין להוראה דכתי' והתיצבו שם עמך עמך בדומין לך דליהוי (הם) כולן ראויין להוראה ה"נ בעינן דסנהדרי דעלמא ליהוו ראויין להוראה והואיל ומצינו דעדה האמורה כאן כולן ראויין להוראה שמעינן מינה נמי דהיינו סנהדרי גדולה דתניא בת"כ עדת ישראל עדה המיוחדת לכל ישראל ואיזו זו סנהדרי גדולה: