Rashi on Horayot 4a:8רש"י על הוריות ד׳ א:ח׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 4a:8"
Toggle Reader Menu Display Settings
4a:8ד׳ א:ח׳

תנא הכי קשיא ליה דבר כולה מלתא משמע - דהורו לעקור כל הגוף דהא לא כתיב מדבר ואימא איפכא דהורו לבטל במקצת ולקיים במקצת יכול יהו פטורין וכי הורו לעקור כל הגוף יהו חייבין:

ת"ל ונעלם דבר - בא ללמד דבטול מקצת וקיום מקצת חייב: