Rashi on Horayot 3b:12רש"י על הוריות ג׳ ב:י״ב
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 3b:12"
Toggle Reader Menu Display Settings
3b:12ג׳ ב:י״ב

שהוא קרוב לפטור - דהוי ודאי תולה בב"ד שלא ידע חזרתן הואיל והלך לו למדינת הים:

אמר לו בן עזאי מאי שנא זה - שהלך למדינת הים מן היושב בביתו:

אמר לו ר' עקיבא - לפי שהיושב בביתו אפשר שישמע שב"ד חזרו בהן והוי קרוב לתולה בעצמו ולפיכך חייב להביא אשם תלוי וזה שהלך למדינת הים לא היה יכול לשמוע והוי תולה בבית דין ממש הלכך פטור: