Rashi on Horayot 2a:5רש"י על הוריות ב׳ א:ה׳
The William Davidson Talmudתלמוד מהדורת ויליאם דוידסון
Save "Rashi on Horayot 2a:5"
Toggle Reader Menu Display Settings
2a:5ב׳ א:ה׳

הורו לה ב"ד להנשא - על פי עד אחד דאי בשני עדים לא צריך ב"ד:

והלכה וקלקלה - בזנות ואחר כך בא בעלה:

חייבת בקרבן - לפי שלא היתה תולה בב"ד מדקתני הורו לה ב"ד להנשא ולא קתני התירוה ב"ד ש"מ דלא נגמרה הוראת' עד שיאמרו מותרין אתם לעשות: